Make your own free website on Tripod.com

Back

Of the site reinfo-israel : www.reinfo-israel.com

De Nederlandse tekst staat onder de Engelse.

Disturbing info from Tel Aviv meeting with CNN's Andrea Koppel, by David J. Blumberg
Friends,

I am attending the Israel Venture Association annual conference and was introduced to Andrea Koppel from CNN as we were waiting for Prime Minister Sharon and Secretary of State Powell to finish their discussion Sunday evening at our hotel.

While we were chatting, an American-born Israeli joined us to tell Andrea about his perception of media distortion in that the press that stresses moral equivalence between Israeli civilian deaths caused by Palestinian terror and Palestinian civilian deaths caused by Israeli military actions.

He argued that Israel has tried to engage in a peace process since Camp David and has been double crossed over and over by the Palestinian Authority. Further, he argued the deaths caused by Palestinians are intentional, whereas the deaths caused by Israel are mostly the tragic, unintentional results caused by Israel trying to defend itself.

Andrea replied, "So when Israeli soldiers slaughter civilians in Jenin, that is not equivalent?"

Israeli, "What are your sources; were you in Jenin; how do you know there was a slaughter?"

Andrea, "I just spoke with my colleagues who were there and they told me of the slaughter."

Israeli, "Did they see the shooting, the bodies?"

Andrea, "Palestinians told us about the slaughter."

Israeli, "And you believe them without evidence; they lie and distort facts."

Andrea, "Oh, so they are all just lying?"

Israeli became emotional in describing that his children are afraid, his friends have been murdered, and if this goes on, "We could lose our lives or we could lose our country."

Andrea, "Yes, you will lose your country."

At this point, I interrupted the two of them and asked, "Did I hear you correctly that you believe the current crisis will lead to the destruction of the State of Israel?"

Andrea, "Yes I believe we are now seeing the beginning of the end of Israel."

Needless to say, I was stunned to hear a senior CNN correspondent express this extreme "world view". It was very disturbing for obvious reasons, and I was particularly upset by her extraordinary geo-political conclusion that the State of Israel is bound for destruction. I asked her how she came this conclusion - what was her background scholarship in Middle East history or military geo-strategy?

Andrea, "Well you know, I took a course on the Middle East when I was at Middlebury College and our professor assigned us five books on the history of the conflict. So I first read a book written by an Israeli and I thought all the land belongs to the Israelis. Then I read another book by a Palestinian and thought all the land belongs to the Palestinians. There are many points of view, and it is so complex."

Her background scholarship and intellectual depth on the subject duly noted, I turned to consider what to do next.

1) Complain to CNN management?
2) Expose this to other press (say Fox or 60 Minutes, letters to the editor?)
3) Try to educate her towards a more realistic understanding of Israel's geo-political position?
4) Tell the Israeli Foreign Ministry and let them deal with it?
5) Do nothing? (I hope not)

I don't know what do to about this, but I thought you may have the right suggestion. Feel free to forward this to others.

David J. Blumberg

Onrustbarende info uit een ontmoeting in Tel Aviv met CNN's Andrea Koppel, door David J. Blumberg


Vrienden,

Ik ben op de jaarlijkse conferentie van Israel Venture Association en werd voorgesteld aan Andrea Koppel van CNN toen we wachtten tot premier Sharon en Minister Powell hun gesprek zouden afsluiten op zondagavond in ons hotel.

Terwijl we aan het praten waren, kwam er een Amerikaanse Israeli bij ons staan om Andrea zijn visie te vertellen van de distortie van de media die de nadruk legt op moreel evenwicht tussen de Israelische burgerdoden die door Palestijnse terreur worden veroorzaakt en Palestijnse burgerdoden die door Israelische militaire acties worden veroorzaakt.

Hij had het standpunt dat Israel heeft geprobeerd een vredesproces te ondernemen sinds Camp David en steeds weer bedrogen is door de Palestijnse Autoriteit. Verder, zo zei hij, de sterfgeveallen die worden veroorzaakt door de Palestijnen zijn met opzet, waar de doden door Israel meestal het tragische en ongemeende unintentional resultaat is van een Israel dat probeert zichzelf te verdedigen.

Andrea antwoordde, "Dus als Israelische soldaten onschuldige burgers in Jenin afslachten, dat is niet hetzelfde?"

Israeli, "Wat zijnn je bronnen; was je in Jenin; hoe weet je dat er een massaslachting was?"

Andrea, "Ik sprak net met mijn collega's die daar waren en zij vertelden mij van de slachting."

Israeli, "Zagen zij het schieten, de lijken?"

Andrea, "Palestijnen vertelden ons over de slachting."

Israeli, "En jij gelooft ze zonder bewijs; ze liegen en verdraaien feiten."

Andrea, "Oh, dus ze liegen allemaal gewoon?"

Israeli werd emotioneel toen hij beschreef hoe bang zijn kinderen zijn, dat zijn vrienden zijn vermoord en als dit doorgaat, "Kunnen we onze levens verliezen of ons land."

Andrea, "Ja, je zult je land verliezen."

Op dit punt onderbrak ik de twee en vroeg: "Hoorde ik je goed, dat je gelooft dat de huidige crisis zal leiden tot de vernietiging van de Staat Israel?"

Andrea, "Ja, ik geloof dat we nu het begin van het eind van Israel zien.."

Ik hoef niet te vertellen hoe verbijsterd ik was om een belangrijke journalist van CNN dit extreme 'wereldbeeld' te horen uiten. Het was erg onrustbarend om duidelijke redenen, en ik was vooral van streek gebracht door haar bijzondere geo-politiche conclusie dat de Staat Israel gedoemd is voor vernietiging. Ik vroeg haar hoe ze tot die conclusie was gekomen - wat was haar achtergrond - haar opleiding in geschiedenis of militaire geostrategie van het Midden Oosten?

Andrea, "Wel, ik deed een cursus over het Midden Oosten toen ik op Middlebury College zat en onze docent gaf ons vijf boeken te lezen over de geschiedenis van het conflict. Dus ik las eerst een boek dat door een Israeli was ge geschreven en ik vond dat al het land aan de Israelis behoort. Toen las ik een ander boek, door een Palestijn en ik vond dat al het land aan de Palestijnen toehoort. Er zijn veel meningen, en het is zo complex."

Ik had goed nota genomen van Haar belezenheid en intellectuele diep graven in het onderwerp, en ik ging me afvragen wat nu te doen.

1) Klagen bij de directie van CNN?
2) Dit doorspelen aan andere nieuwsbronnen, zoald Fox of 60 minutes of ingezonden brieven?
3) Proberen haar naar een hoger niveau te tillen, naar een realistischer begrip van de geopolitische positie van Israel?
4) Het aan het Israelische Ministerie van Buitenlandse Zaken vertellen en hen ermee laten doen wat ze willen?
5) Niets doen? (Liever niet)

Ik weet niet wat ik hiermee moet doen, maar ik hoop dat u een goede suggestie heeft. Wees vrij om dit aan anderen door te sturen.

David J. Blumberg