Make your own free website on Tripod.com

Back
                          Terug

For the latest news visit the web sites of Jerusalem Post and DEBKAfile
Achtergrondartikelen Links Opvoeding tot haat en terreur

Nieuws

Waarom er geen vrede is met de Palestijnen.
Background articles Links Education to hatred and terror News Why there is no peace

Investigation into PA spending of European funds

coin stack


Israel Insider

The European Union's anti-fraud office announced yesterday it was investigating the alleged misuse of EU funds donated to the Palestinian Authority. The announcement came one day after members of the European Parliament said they had gathered enough signatures to require the establishment of a special committee of inquiry into reports that EU funds were being used to finance terrorist organizations.

Following an evaluation of information it had received over recent months, the European Anti-Fraud Office (OLAF) "opened an external investigation in relation to allegations of misuse of funds donated by the European Union in the context of EU budgetary support to the Palestinian Authority," an official statement said.

OLAF Director-General Franz-Hermann Bruner announced the probe, saying it follows "evaluations of information received in recent months from a number of various sources, and related to allegation of misuse of European funds allocated to the Palestinian Authority."

"We decided to announce it publicly after media reports that an investigation was underway," OLAF spokesman Alessandro Buttice said. According to Buttice, the OLAF inquiry has been going on for several months.

The European Commission provides the Palestinian Authority with $10.8 million a month to help meet salary costs. It has repeatedly denied that EU funds are used for illegal purposes, noting that the International Monetary Fund, which monitors the PA budget, has not reported any fraud or financial The European Commission provides the Palestinian Authority with $10.8 million a month to help meet salary costs. It has repeatedly denied that EU funds are used for illegal purposes, noting that the International Monetary Fund, which monitors the PA budget, has not reported any fraud or financial mismanagement.
Euro bills

"We have been working with the parliament in an endless number of meetings and committees... and we have yet to see any evidence" of financial mismanagement or fraud, said EU spokesman Diego de Ojeda. Ojeda added that EU External Relations Commissioner Chris Patten would fully cooperate with the OLAF investigation.

This week, a group of EU lawmakers led by French MP FranÁois Zimeray asked the European Parliament to launch its own inquiry into how EU funds for the PA are being used.

The European Union's anti-fraud office announced yesterday it was investigating the alleged misuse of EU funds donated to the Palestinian Authority. The announcement came one day after members of the European Parliament said they had gathered enough signatures to require the establishment of a special committee of inquiry into reports that EU funds were being used to finance terrorist organizations. "We now have more than the required 157 signatures [from the 626-seat] European Parliament to hand in a request for a committee of inquiry," Ilka Schroeder, a German Green MEP, told a news conference.
But an OLAF spokesman told Reuters that the office's decision was not linked to the moves in the European Parliament.

Captured documents showed PA was financing terror
Documents captured by the IDF in Ramallah during Operation Defensive Shield last spring indicated that the Palestinian Authority had funnelled money from its official budget to Fatah and Tanzim branches in the West Bank. "In this manner, the PA created an infrastructure of terror activists in dozens of local branches," the army said.

According to the IDF, "the money was drawn from the PA's salaries account and transferred via Marwan Barghouti's office to tens of provincial Fatah branches and sub-branches in the West Bank. A section on financing Fatah activities is not stipulated in the PA's official budget, which is supposed to be transparent vis-ŗ-vis the European Union According to the IDF, "the money was drawn from the PA's salaries account and transferred via Marwan Barghouti's office to tens of provincial Fatah branches and sub-branches in the West Bank. A section on financing Fatah activities is not stipulated in the PA's official budget, which is supposed to be transparent vis-ŗ-vis the European Union and the IMF."

"The EU has recklessly provided the PA with massive amounts of financial aid, while knowing that the money was being diverted from its intended civilian purposes to Palestinian terrorist groups," charged attorney Nitsana Darshan-Leitner, who last year filed a lawsuit against the European Union on behalf of the families of terror victims.

Onderzoek naar de manier waarop de PA Europese gelden besteedt

coin stack

Israel Insider

a
De Europese instantie die fraude bestrijdt heeft gisteren bekendgemaakt dat het een onderzoek instelt naar beschuldigingen van misbruik van EU gelden die aan de Palestijnse Autoriteit gedoneerd zijn. De aankondiging kwam een dag nadat leden van het Europese Parlement zeiden dat ze genoeg handtekeningen hadden verzameld om een speciale onderzoekscommissie in te stellen naar rapportage dat de gelden van de EU gebruikt werden om terroristische organisaties te financieren.

Een maand lang werd de informatie geŽvalueerd die over de laatste maanden beschikbaar was gesteld. Daarna "opende" het Europese Fraudebestrijdinginstituut(OLAF) "een extern onderzoek met betrekking tot beschuldigingen van misbruik van gelden gedoneerd door de Europese Unie voor steun van Europa aan de begroting van de Palestijnse Autoriteit" , aldus een officiŽle verklaring.

De directeur-generaal van de OLAF, Franz Herman Bruner kondigde het onderzoek aan, met als reden dat het de "evaluatie volgt die in de afgelopen maanden van een aantal verschillende bronnen, en het staat in verband met aantijgingen van misbruik van Europese fondsen die toegewezen zijn aan de Palestijnse Autoriteit."

De Europese Commissie voorziet de Palestijnse Autoriteit van $10,8 miljoen per maand om de salariskosten te dekken. Het is herhaaldelijk ontkend dat de gelden van de EU werden gebruikt voor illegale doeleinden, waarbij aangetekend werd dat het Internationale Monetaire Fonds, dat de begroting van de PA controleert, geen fraude of financieel wanbeheer heeft geconstateerd.
Euro bills

"We hebben besloten om het openbaar te maken nadat de media berichtten dat er een onderzoek aan de gang was", zo zei de woordvoerder van de OLAF, Alessandro Buttice. Volgens Buttice, is het onderzoek van de OLAF al enkele maanden bezig.


"We hebben met het parlement samengewerkt tijdens een eindeloos aantal vergaderingen en in comitťsÖ.en we moeten nog enig bewijs zien" van financieel wanbeheer of fraude, zei de woordvoerder van de EU, Diego de Ojeda. Ojeda voegde daaraan toe dat de Commissaris voor Buitenlandse Zaken, Chris Patten, volledige medewerking zou verlenen aan het onderzoek van de OLAF.

Deze week verzocht een groep van wetgevers van de EU onder leiding van de Franse EuroparlentariŽr FranÁois Zimeray het Europese Parlement om een eigen onderzoek te houden in hoe de gelden van de EU voor de PA worden besteed.

Het fraudebestrijdinginstituut van de Europese Unie maakte gisteren bekend dat het zogenoemde misbruik van EU gelden die aan de Palestijnse Autoriteit worden gedoneerd. De bekendmaking kwam ťťn dag nadat leden van het Europese Parlement zeiden dat ze genoeg handtekeningen hadden verzameld om de oprichting van een speciale onderzoekscommissie naar berichten dat gelden van de EU werden gebruikt om terroristische organisaties te financieren. "We hebben nu meer dan de benodigde 157 handtekeningen [van de 626 leden] van de Europese Parlement om een verzoek in te dienen voor een onderzoekscommissie," zo vertelde Ilka Schroeder, een EuroparlementariŽr van de Groenen, tijdens een nieuwsconferentie.

Maar een woordvoerder van de OLAF zei tegen Reuters dat het besluit van het instituut niet in verband stond met wat er in het Europese Parlement gebeurt.

In beslag genomen documenten toonden aan dat de PA terreur financierde.
Documenten die door het IsraŽlische leger in Ramallah in beslag zijn genomen tijdens de Operatie Verdedigingsschild afgelopen voorjaar, wezen erop dat de Palestijnse Autoriteit geld heeft doorgesluisd van zijn officiŽle begroting naar de Fatah en Tanzimafdelingen op de West Bank. "Op deze manier heeft de PA een infrastructuur geschapen van terreuractivisten in tientallen locale afdelingen," aldus het leger.

Volgens het IsraŽlische leger was "het geld opgenomen van de rekening voor de salarissen van de PA en overgeboekt via het ministerie van Marwan Barghouti naar tientallen regionale afdelingen en onderafdelingen van de Fatah op de West Bank. Er is geen sectie op het financieren op activiteiten van de Fatah opgenomen in de officiŽle begroting van de PA, dat doorzichtig zou moeten zijn voor de Europese Unie en het IMF."

"De EU heeft op onverantwoordelijke wijze de PA enorme sommen aan financiŽle hulp gegeven, terwijl ze wist dat geldstroom werd weggesluisd van het bedoelde doel, burgers te helpen, en naar Palestijnse terroristische groeperingen ging" beschuldigde advocaat Nitsana Darshan-Leitner, die vorig jaar een rechtszaak aanspande tegen de Europese Unie voor de families van slachtoffers van terreur.