Make your own free website on Tripod.com
Back
Jul. 25, 2002

Dutch politician who blasted IDF to represent Israel


By DAN GERSTENFELD
A leading Dutch politician who has called for returning European ambassadors from Tel Aviv is the sole candidate to become the Netherlands board member of the World Bank representing also Israel at the prestigious financial institution in Washington.
According to Dutch newspapers, the new Dutch government has agreed to appoint Ad Melkert, a former prime-ministerial candidate, as its representative to the board of the World Bank.
The Dutch delegate acts also as the representative of Israel and several other countries which are not entitled to appoint board members.
Melkert, who led the Dutch Labor Party (PvdA) to one of its largest defeats in history in the May general elections, proposed in a TV discussion in April during Operation Defensive Shield that all members of the European Union recall their ambassadors from Israel.
He then initiated a proposal in the Second Chamber of Dutch Parliament to recall the Dutch ambassador from Tel Aviv.
The motion was one vote short of majority and therefore rejected. It was supported by all Labor Party parliament members and other parties left of center.
According to press reports the LPF party, which was the only one resisting Melkert's appointment, has withdrawn its opposition to the nomination.
LPF leaders have accused Melkert together with the leaders of several other parties of incitement and therefore indirect responsibility for the murder of its former leader Pim Fortuyn on May 6.
Dutch newspapers reported that Melkert is interested in resigning from parliament and leaving the Netherlands for the well-paid directorship in the US, especially because he has to move around surrounded by bodyguards since Fortuyn's murder.
After the assassination the Christian Democrats, which won 40 seats in recent elections, became the largest party in the Netherlands followed by the LPF. The Labor Party lost half of its power, winning only 24 seats, going from being the largest party to number four in parliament.
Israeli sources said the Netherlands represent Israel both on the board of the World Bank and the International Monetary Fund.
The Israeli delegate to the World Bank has his office at those of the Dutch delegation in Washington.
The World Bank is owned by the member countries whose views and interests are represented by a board of governors and a Washington-based board of directors.
Member countries of the World Bank are divided into several groups, known as constituencies, which are all represented at the board of directors by a single country. Israel is included in the Dutch constituency.
These sources said that Israel could not block the appointment of Melkert as the Dutch hold 51% of the votes in the constituency.
They added, however, that in the past members of the constituency were asked to approve the Dutch appointment.Ad Melkert
Ad Melkert
25 juli 2002 Jerusalem Post

Nederlandse politicus die het Israëlische leger scherp bekritiseerde [Ad Melkert] gaat Israël vertegenwoordigen bij de Wereldbank

Door Dan Gerstenfeld

Een belangrijk Nederlands politicus die opriep tot het terugroepen van de Europese ambassadeurs uit Tel Aviv, is de enige kandidaat voor de functie van Nederlands bestuurslid van de Wereldbank, die ook Israël vertegenwoordigt aan het prestigieuze financiële instituut in Washington.

Volgens de Nederlandse dagbladen is de nieuwe Nederlandse regering het met elkaar eens geworden om Ad Melkert, een vroegere kandidaat voor het premierschap als haar vertegenwoordiger te sturen naar het bestuur van de Wereldbank.

De Nederlandse afgevaardigde vertegenwoordigt ook Israël en enkele andere landen die geen eigen bestuursleden mogen sturen.

Melkert, die de Nederlandse Arbeiderspartij (PvdA) in de algemene verkiezingen in mei naar één van de grootste nederlagen in de geschiedenis leidde, stelde in april in een televisiedebat voor dat alle leden van de Europese Unie hun ambassadeurs moesten terugroepen uit Israël, vanwege de operatie Defensieschild.

Hij diende vervolgens in de Tweede Kamer van het Nederlandse Parlement een motie in om de Nederlandse ambassadeur uit Tel Aviv terug te roepen.

De motie had één stem te weinig voor een meerderheid en werd daarom verworpen. Hij werd gesteund door alle leden van de Arbeiderspartij en andere linkse partijen.

Volgens persberichten heeft de LPF, die als enige tegen de benoeming van Melkert was, de tegenstand tegen de benoeming ingetrokken.

De leiders van de LPF hebben Melkert samen met enkele andere partijleiders van opruiing beschuldigd en daarmee van indirecte verantwoordelijkheid voor de moord van 6 mei op hun vroegere leider Pim Fortuyn.

Nederlandse dagbladen meldden dat Melkert graag weg wil uit het parlement en uit Nederland in ruil voor de goedbetaalde baan in de VS, vooral omdat hij zich sinds de moord op Fortuyn met bodyguards moet omringen.

Na de dodelijke schietpartij werden de Christen Democraten, die 40 zetels wonnen in de laatste verkiezingen, de grootste partij in Nederland, gevolgd door de LPF. De Arbeiderspartij verloor de helft van haar macht, en kreeg slechts 24 zetels, waarbij ze van de grootste partij zakte naar nummer vier in het Parlement.

Israëlische bronnen zeiden dat Nederland Israël vertegenwoordigt in het bestuur van de Wereldbank zowel als bij het Internationale Monetaire Fonds.

De Israëlische vertegenwoordiger aan de Wereldbank heeft zijn kantoor in het gebouw van de Nederlandse vertegenwoordiger in Washington.

De Wereldbank is het eigendoem van de lidstaten waarvan de meningen in belangen worden vertegenwoordigd door een Raad van Afgevaardigden en een Raad van Bestuur die zetelt in Washington.

Lidstaten van de Wereldbank zijn in verschillende groepen onderverdeeld, kiesdistricten genoemd, die allemaal worden vertegenwoordigd aan de Raad van Bestuur door één enkel land. Israël hoort bij het Nederlandse kiesdistrict.

Deze bronnen zeiden dat Israël de aanstelling van Melkert niet kan tegenhouden, omdat de Nederlanders 51% van de kiezers in het district leveren.

Ze voegden daar echter aan toe, dat leden van het kiesdistrict in het verleden werden gevraagd om hun goedkeuring te geven aan de Nederlandse kandidaat.