Make your own free website on Tripod.com
Back

Southern Temple Wall
The Southern Wall in a good state


Aug. 27, 2002
Jerusalem Post

Antiquities Authority: Temple Mount wall in danger

By ETGAR LEFKOVITS

The southern wall of Jerusalem's Temple Mount is in unequivocal danger of collapse, the head of the Israel Antiquities Authority, Shuka Dorfman, confirmed Monday.

"I cannot tell you when it will happen, and I do not know what section will fall, but I can tell you that the southern wall is indeed in danger of collapse,"
Noting that over a year of contacts with the Wakf, the Muslim religious trust, to fix the problem have been fruitless, Dorfman noted that his archeologists and engineers are prevented by Wakf officials from carrying out needed tests on the Temple Mount to survey the damage and enable repairs.

"The necessary cooperation needed with the Wakf is nonexistent," Dorfman said bluntly. "We cannot get in to carry out the tests," he added, although only "several days" are needed.

Wakf director Adnan Husseini confirmed Monday that Islamic officials had rejected an Israeli request to be involved in the necessary work, which he said was previously done by "an Arab company."

"It's a principle. The Wakf works alone at the mosque," he said.
The Antiquities Authority first conducted a series of tests on the outside of the wall in the first half of 2000, after sections of the southern retaining wall surrounding the Temple Mount were seen protruding, likely due to Wakf construction work in years past at Solomon's Stables just above.

"If not treated, the problem is a source of danger in the medium-term (in a range of a number of years), and its collapse may cause irreversible damage to the structure," the Antiquities Authority's survey stated in July 2001.

Due to the extreme sensitivity of the issue and the need for cooperation from the Wakf, the Antiquities Authority has heretofore maintained a low profile on the issue, hoping that back channel and diplomatic efforts would bear fruit.

After Dorfman notified the political echelon of the likely disaster waiting to happen, Foreign Minister Shimon Peres tried unsuccessfully to bring aboard the Egyptians and Jordanians in the effort to fix the problem, sources said.

A Jordanian group visited the site last week, but nothing came of their trip since the Wakf is now controlled by the PA.
The Internal Security Ministry declined to comment Monday on Dorfman's warnings.

Concern is mounting in the Israeli archeological community ahead of the upcoming Ramadan holiday in November, when hundreds of thousands of Muslim worshipers visit the site, with perhaps 10,000 able to attend the mosque at Solomon's Stables.

While Dorfman says he cannot estimate the timing of a possible collapse if the problem goes untended, leading Hebrew University archeologist Dr. Eilat Mazar said Monday that disaster may be only weeks or months away.
"I have difficulty believing that the Wall will last the whole winter," Mazar, a leading spokeswoman of the Committee Against the Destruction of Antiquities on the Temple Mount, which has been decrying the lack of archeological supervision at the site, said Monday. "If a year ago it was a 'fourth-month' bulge, now it looks like it's in its 'eighth month,'" she added.

Speaking to Israel Radio Tuesday, she said bluntly that the question now is not if the wall will cave in, but "whether the wall will collapse on thousands of worshipers or if it will happen in a controlled manner."

Read also: A nightmare on Temple Mount

Southern Temple Wall
De Zuidelijke Tempelmuur in goede staat


27 augustus 2002

Jerusalem Post

Archeologisch Instituut: Muur van Tempelberg in gevaar.

Door ETGAR LEFKOVITS

Het is duidelijk dat de zuidelijke muur van de Tempelberg in Jeruzalem gevaar loopt in te storten, zo bevestigde het Shuka Dorfman, het hoofd van het Israëlische Archeologische Instituut maandag.

"Ik kan niet zeggen wanneer het gebeurt, en ik weet niet welk gedeelte gaat instorten, maar ik kan je wel vertellen dat de zuidelijke muur echt gevaar loopt in te storten", aldus Dorfman.

Hij tekende aan dat contacten tussen de Wakf, de religieuze instelling van de Moslims om het probleem op te lossen al meer dan een jaar zonder resultaat zijn gebleven. Dorfman tekende verder aan dat Wakf functionarissen zijn archeologen en ingenieurs verhinderen om de noodzakelijke onderzoeken te doen op de Tempelberg om de schade te beoordelen en reparaties mogelijk te maken.

"De samenwerking die nodig is met de Wakf, bestaat niet," zei Dorfman botweg. "We mogen er niet in om de onderzoeken te doen," voegde hij eraan toe, hoewel het slechts in "een paar dagen" gedaan kan worden.

Het hoofd van de Wakf, Adnan Husseini, bevestigde maandag dat Islamitische functionarissen een Israëlisch verzoek tot deelname aan de noodzakelijke werkzaamheden hadden afgewezen. Hij zei dat het al gedaan was door een "Arabisch bedrijf".

"Het is een principekwestie. Alleen de Wakf werkt aan de moskee", zei hij.


Het Archeologisch Instituut deed in de eerste helft van 2000 een serie onderzoeken aan de buitenkant van de muur, nadat was opgemerkt dat delen van de zuidelijke steunmuur die rond de Tempelberg loopt, uitstaken, waarschijnlijk door de bouwprojecten die de Wakf al enkele jaren uitvoert in de Stallen van Salomo, precies erboven.

"Onbehandeld is het probleem een bron van gevaar op de middellange termijn (de loop van een paar jaar) en de instorting van de muur kan onherstelbare schade aanrichten aan het gebouw", stond in het onderzoeksrapport van het Archeologisch Instituut in juli 2001.

Vanwege de extreme gevoeligheid van het geval en de noodzaak van samenwerking met de Wakf heeft het Archeologisch Instituut tot nu toe de zaak stil gehouden, in de hoop dat overleg via achterdeurtjes en diplomatie tot resultaat zou leiden.
Nadat Dorfman het politieke echelon inlichtte over de waarschijnlijkheid dat er een ramp stond te gebeuren, probeerde Minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres zonder succes de Egyptenaren en Jordaniërs achter zich te krijgen om het probleem op te lossen, aldus bronnen.

Een Jordaanse groep bezocht vorige week het terrein, maar de reis leverde geen resultaat op, omdat de Wakf nu wordt geleid door de Palestijnse Autoriteit.

Het Minister van Binnenlandse Veiligheid weigerde maandag commentaar te leveren op de waarschuwingen van Dorfman.

De zorgen binnen de archeologische gemeenschap in Israël worden groter naarmate de Ramadan dichterbij komt - in november - wanneer honderdduizenden religieuze Moslims het terrein bezoeken, waarbij misschien de moskee bij de Stallen van Salomo wel 10.000 bezoekers telt.

Terwijl Dorfman zegt dat hij het moment dat de muur mogelijk gaat instorten niet kan voorspellen als er niets aan het probleem wordt gedaan, stelde de belangrijke archeoloog van de Hebreeuwse Universiteit, dr. Eilat Mazar op maandag dat de ramp over enkele weken of maanden al kan gebeuren.

"Ik vind het moeilijk te geloven dat de Muur het de hele winter uithoudt,"zei Mazar, een belangrijke woordvoerster van het Comité tegen de Vernietiging van Oudheden op de Tempelberg, dat protesteert tegen het gebrek aan archeologisch toezicht op het terrein, op maandag. "Als het vorig jaar een uitstulpsel was van 'vier maanden', ziet het er nu uit alsof het in de 'achtste maand' is", voegde ze eraan toe.

Tegen Radio israel zei ze dinsdag botweg dat de vraag nu niet is of de muur gaat instorten, maar
"of de muur gaat vallen op duizenden mensen die aan het bidden zijn of dat het op een meer gecontroleerde manier gaat gebeuren."

Lees ook: A nightmare on Temple Mount