Terug

Al-Qaeda a Jewish plot: Israel and the Arab media


From the website of Arutz 7: the Arab media Daniel Seaman, director of the official Israeli Government Press Office (GPO), has touched off a media scandal by accusing some international news organizations of gross bias in favor of the Palestinians. The GPO is responsible for issuing press credentials to all foreign journalists.

In an interview with the Israeli newspaper "Kol Ha'Ir" (translated by the Israel News Agency), Seaman claims that journalists coordinated their reporting with terrorist leader Marwan Barghouti. "He used to call them and inform them about what was about to happen. They always received early warning about gunfire on Gilo. Then they shot for TV only the Israeli response fire on Beit Jala. Those producers advised Barghouti how to get the Palestinian message across better."

Seaman singled out four correspondents who have recently been removed from their assignments in Israel: Suzanne Goldberg (UK Guardian), Lee Hockstader (Washington Post), Sandro Contenta (Toronto Star), and Gillian Findlay (ABC).

Seaman says: "The editorial boards got the message and replaced their people." The four news organization denied that the reassignments were related to GPO pressure. Ha'aretz reports that Andrew Steele, BBC Jerusalem bureau chief, lashed back by asking BBC London to boycott Prime Minister Ariel Sharon's bureau. Steele has reportedly decided not to ask Sharon's people for comments or reactions, because of what he says is the government's refusal to give press accreditation to Palestinians employed by the BBC.

To put things into perspective, Honest Reporting readers should recall the words of Fayad Abu Shamala, BBC's correspondent in Gaza for the past 10 years, who spoke at a Hamas rally in Gaza: "Journalists and media organizations [are] waging the campaign shoulder-to-shoulder together with the Palestinian people."

Seaman says that Palestinians who work with the media attend a course in media manipulation at Bir Zayit University, and exercise control over information flow. He says: "The Palestinians let the foreign journalists understand: if you don't work with our people we'll sever contact with you, you won't have access to sources of information and you won't get interviews".

Seaman gives further examples of Palestinians manipulating the media coverage: "The IDF announces that it is going in to demolish an empty house, but somehow afterwards you see a picture of a crying child sitting on the rubble. There is an economic level to that. The Palestinian photographers receive from the foreign agencies 300 dollars for good pictures; that is why they deliberately create provocation with the soldiers. They've degraded photography to prostitution."

Seaman also says that "today we know that the entire Mohammed al-Dura incident was staged in advance by the Palestinian Authority in collusion with Palestinian photographers, who worked for the foreign networks."

Seaman contrasts how foreign journalists had far more freedom to report from the territories prior to Oslo. "From the moment Arafat arrived," Seaman told Kol Ha'Ir, "their dependence on Palestinian media staffers grew. And the more the PA tightened its hold on the ground and the closer the date of the conflict grew, the Palestinian hold on the foreign press became firmer... The Palestinians let the foreign journalists understand: if you don't work with our people we'll sever contact with you, you won't have access to sources of information and you won't get interviews."

Seaman says: "At the direct instruction of the Palestinian Authority, the offices of the foreign networks in Jerusalem are compelled to hire Palestinian directors and producers. Those people determine what is broadcast. The journalists will certainly deny that, but that is reality."

Al-Qaeda, een Joods complot: Israël in de Arabische media


Van de website van Arutz 7, de Arabische media Daniel Seaman, de directeur van het officiŽle IsraŽlische Persbureau (GPO) heeft een mediaschandaal veroorzaakt door enkele internationale nieuwsagentschappen te beschuldigen van verregaande partijdigheid ten gunste van de Palestijnen. Het GPO is belast met het uitgeven van perskaarten aan alle buitenlandse journalisten.

In een interview met de IsraŽlische krant "Kol HaÔr"(en vertaald door het IsraŽlische nieuwsagentschap), beweert Seaman dat journalisten hun berichten coŲrdineerden met de terroristenleider Marwan Barghouti. "Gewoonlijk belde hij die en informeerde hen over wat er stond te gebeuren. Ze ontvingen altijd vroeg bericht over beschietingen op [de Joodse voorstad van Jeruzalem] Gilo [vanuit het Arabische Beit Jala ernaast]. Ze filmden voor de televisie alleen het IsraŽlische tegenvuur op Beit Jala. Deze producers adviseerden Barghouti hoe hij de Palestijnse boodschap beter kon laten overkomen."

Seaman noemde vier correspondenten bij naam die kortgeleden van hun taken in IsraŽl zijn ontheven: Suzanne Goldberg (UK Guardian), Lee Hockstader (Washington Post), Sandro Contenta (Toronto Star), en Gillian Findlay (ABC).

Seaman zegt: "De redactiekantoren merkten wat er aan de hand was en vervingen hun mensen." De vier nieuwsorganisaties ontkenden dat de nieuwe benoemingen enig verband hadden met druk van het GPO. Ha'aretz meldt dat Andrew Stell, hoofdredacteur in Jeruzalem van de BBC, terugsloeg door aan de BBC te vragen om het kantoor van premier Ariel Sharon te boycotten. Steele heeft, volgens berichten, besloten om de medewerkers van Sharon niet te vragen naar commentaar en reacties, vanwege wat hij de weigering noemt van de regering om perskaarten te geven aan Palestijnen in dienst van de BBC.

Om de zaken in een juist perspectief te zetten, moeten de lezers van Honest Reporting zich de woorden moeten herinneren van Fayad Abu Shamala, die al tien jaar lang de correspondent van de BBC in Gaza is, en die op een demonstratie voor de Hamas in Gaza zei: "Journalisten en organisaties van de media vechten deze oorlog schouder aan schouder samen met het Palestijnse volk."

Seaman zegt dat Palestijnen die met de media werken een cursus volgen in mediamanipulatie aan de Bir Zayit Universiteit, en de media-uitingen in eigen hand houden. Hij zegt: "De Palestijnen laten buitenlandse journalisten begrijpen: "als je niet met onze mensen samenwerkt, zullen we alle contact met je verbreken, en zul je geen toegang krijgen tot informatiebronnen en geen interviews kunnen afnemen."

Seaman geeft nog meer voorbeelden van Palestijnen die mediaberichtgeving manipuleren: "Het IsraŽlische leger kondigt aan dat het een leeg huis gaat slopen, maar op de ťťn of andere manier zie je later een foto van een huilend kind dat op de puinhoop zit. Daar zit een economisch tintje aan. De Palestijnse fotograven ontvangen van buitenlandse nieuwsagentschappen 300 dollar voor goede plaatjes; daarom lokken ze met opzet een confrontatie met de soldaten uit. Ze hebben fotografie neergehaald naar prostitutie.

" Seaman zegt ook dat: "we nu weten dat het hele incident met Mohammed al-Dura van te voren in scŤne is gezet door de Palestijnse Autoriteit in samenwerking met Palestijnse fotografen, die voor de buitenlandse pers werkten."

Seaman vergelijkt de veel grotere vrijheid die buitenlandse journalisten vůůr de Akkoorden van Oslo hadden om vanuit de gebieden te rapporteren. "Vanaf het moment dat Arafat kwam", vertelde Seaman aan Kol Ha'ir. "groeide hun afhankelijkheid van de staf van de Palestijnse media. En hoe meer de Palestijnen hun greep op de grond hielden en hoe meer het conflict naderde, vergrootten de Palestijnen hun greep op de buitenlandse persÖ.De Palestijnen lieten de buitenlandse journalisten weten: als je niet met onze mensen werkt, zullen we alle contact met je verbreken, zul je geen toegang hebben tot informatiebronnen en krijg je geen interviews."

Seaman zegt: "Volgens rechtstreeks bevel van de Palestijnse Autoriteit, zijn de kantoren van de buitenlandse nieuwsdiensten in Jeruzalem gedwongen om Palestijnse regisseurs en producers in te huren. Deze mensen maken uit wat er wordt uitgezonden. De journalisten zullen dat zeker ontkennen, maar het is wel de waarheid. Al-Qaeda is Another Zionist Plot... 16 December 2002 http://www.israelnationalnews.com/article.php3?id=1702 Following Prime Minister Ariel Sharon's announcement that al-Qaeda had set up cells and was operating in Gaza and from within the Palestinian Authority, the PA press was replete with stories claiming that, in fact, it was the Israeli secret service recruiting Arab youths, while letting them think they were working for Osama bin Laden. The Palestine Media Center, a PA press agency, reported that PA police subsequently arrested several people for collaborating with the Mossad, in "an Israeli attempt to use the [fictitious] cell as a pretext to maintain its aggression on the Palestinian people."

An editorial entitled "Sharon's Qaeda", which appeared in the Saudi Arabian newspaper a-Sharq al-Awsat, published in London, called reports of al-Qaeda operatives in Gaza a sign of "how far Israel and the United States have gone in milking the Sept. 11 attacks to maximum benefit." According to the newspaper, after Prime Minister Sharon's announcement, "the next day Israeli troops swept into the Bureij refugee camp in Gaza, killing 10 people in a Eid Al-Fitr massacre which included two UN workers." As for Sharon's claims regarding al-Qaeda, the newspaper states, "Obviously, Sharon dreamed up the idea in order to justify attacks in Palestinian areas. And the United States was right behind as the abettor. As Israel was raiding Bureij, the American media reported that Al-Qaeda has set up a branch to help Palestinian militant groups fight Israel." However, according to a-Sharq al-Awsat, "The claim about the presence of Al-Qaeda in Gaza does not hold water because Gaza is virtually sealed off by Israeli troops. Israel has taken pride in its claim that no suicide attacks on civilians inside Israel have originated from the area. It is heavily barricaded and many of its inhabitants have been trapped inside for more than two years." The Egyptian newspaper al-Gomhoureya cannot explain the behavior of the Israeli Prime Minister without accusing him of deception. "How odd that Israeli Prime Minister Ariel Sharon should accept in principle the American roadmap plan, seeking the establishment of a Palestinian state, at one minute and then accuses the Palestinian Authority of harboring members of al-Qaeda network in the occupied territories and in Lebanon the very next...." the Egyptian newspaper points out. "Quite obviously, this represents yet another link in a long chain of lies concocted most cunningly by the Israeli government since 11 September 2001, lies by which the Palestinian resistance has been branded with terrorism, and Tel Aviv accordingly given Americaīs green light to squash it," al-Gomhoureya concludes. Another Egyptian paper, al-Akhbar, calls the "war on terror and the elimination of bin Ladenīs assistants, wherever they are... an everlasting licence for aggression and for mounting retaliatory operations by such countries as the US and Israel...." For al-Akhbar, the claims of fighting al-Qaeda are part of Prime Minister Sharon's "race to win the elections...." Calling him "a butcher well-experienced in committing war crimes," the Egyptian newspaper writes that he "will not balk at launching many vicious strikes against innocent and unarmed Palestinian civilians." Recent statements by Sharon that al-Qaeda has operatives in Gaza, according to the editorial, is "an attempt to... brand Palestinian resistance with terrorism and, accordingly, to justify the attacks against the Palestinians...." Al-Qaeda is een nieuw Zionistisch complot. 16 december 2002 Van de website van Arutz 7 http://www.israelnationalnews.com/article.php3?id=1702 Op de aankondiging van premier Ariel Sharon dat al-Qaeda cellen stichtte en in Gaza en vanuit de gebieden van de Palestijnse Autoriteit opereerde, zond de Arabische wereld volop verhalen de wereld in waarin werd beweerd dat het in feite de geheime dienst van IsraŽl was die Arabische jongeren rekruteerde, die hen deed geloven dat ze voor Osama Ben Laden werkten. Het Palestijnse Mediacentrum, een persagentschap van de PA, meldde dat de politie van de PA verscheidene mensen arresteerde wegens samenwerking met de Mossad bij "een IsraŽlische om de [denkbeeldige] cel te gebruiken als een aanleiding om haar agressie jegens het Palestijnse volk te kunnen blijven volhouden"

Een commentaar getiteld Sharon's Qaeda"dat verscheen in de Sa'oedische krant a-Sharq al-Awsat, die in Londen wordt uitgegeven, noemde berichten over agenten van al-Qaeda in Gaza een teken van "hoe ver IsraŽl en de Verenigde Staten zijn gegaan in het uitmelken van de aanslagen van de 11e september tot een maximumopbrengst." Volgens de krant, op de dag na de verklaring van Sharon "vielen IsraŽlische troepen het Bureij vluchtelingenkamp op de Gazastrook binnen, waarbij 10 mensen gedood werden bij een Eid Al -Fitr massamoord waaronder twee medewerkers van de VN." Wat betreft de beweringen van Sharon over al-Qaeda, zo schrijft de krant, "Het is duidelijk dat Sharon op het idee kwam om aanvallen op de Palestijnse gebieden te rechtvaardigen. En de Verenigde Staten daar stond vierkant achter als medeplichtige. Toen IsraŽl bezig was met het plunderen van Bureij, berichtten de Amerikaanse media dat al-Qaeda een afdeling heeft opgezet om de militante Palestijnse groeperingen tegen IsraŽl te helpen vechten." Echter, volgens Sharq al-Awsat: "De bewering over de aanwezigheid van al-Qaeda in Gaza snijdt geen hout omdat Gaza bijna volkomen is afgesloten door IsraŽlische troepen. IsraŽl is er trots op te kunnen beweren dat daar vanuit geen zelfmoordaanslagen op burgers binnen IsraŽl worden gepleegd. Het is zwaar gebarricadeerd en velen van de inwoners zitten al meer dan twee jaar daarbinnen vast."
Wat deze krant niet zegt, is, dat de Gaza Strook een zeer lange grens heeft met Egypte, en een haven, waarlangs voortdurend wapens en mensen worden gesmokkeld, Estel]

De Egyptische krant al-Gomhoureya kan het gedrag van de IsraŽlische Eerste Minister niet uitleggen zonder hem van bedrog te beschuldigen. "Het is heel vreemd dat de IsraŽlische premier Ariel Sharon het ene moment in principe het laatste Amerikaanse vredesplan aanvaardt, dat in de stichting van een Palestijnse staat voorziet en het volgende de Palestijnse Autoriteit beschuldigd van het verschuilen van leden van het al-Qaeda netwerk in de bezette gebieden en in LibanonÖ" zo meent de Egyptische krant. "Het is heel duidelijk dat dit weer een nieuwe schakel is in een lange keten van leugens die sinds 11 september 2001 op heel slimme manier door de IsraŽlische regering in elkaar is gedraaid, leugens waarbij het Palestijnse verzet terrorisme wordt genoemd, en Tel Aviv vervolgens van Amerika het groene licht heeft gekregen om het neer te slaan, " zo concludeert al-Gomhoureya/

Een andere Egyptische krant, al-Akhbar , noemt de "oorlog tegen het terrorisme en de uitschakeling van de medestanders van Ben Laden, waar ze ook zijnÖ.een eeuwigdurende vergunning voor agressie en voor toenemende wraakoperaties door landen als de VS en IsraŽl."Voor al-Akhbar maken de beweringen dat hij al-Qaeda aan het bevechten is, deel uit van premier Sharon "race om de verkiezingen te winnenÖ." Door hem "een slager" te noemen "die veel ervaring heeft in het begaan van oorlogsmisdaden" schrijft de Egyptische krant dat hij er niet voor terug zal schrikken om vele gemene aanvallen te plegen op onschuldige en onbewapende Palestijnse burger." De verklaringen die Sharon kortgeleden aflegde dat al-Qaeda agenten in de Gaza Strook heeft, is, volgens het krantencommentaar: "een poging om Ö.het Palestijnse verzet als terreur te bestempelen en daarmee de aanvallen tegen de Palestijnen te rechtvaardigenÖ."